Oprea Horia

Oprea Horia

Şcoala Gimnazială Nr.6 Râmnicu Sărat

"Omul nu poate deveni om decât dacă este educat"-J.A.Comenius

Drepturi şi îndatoriri

ÎNDATORIRILE ŞCOLII

1. Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale.
2. Să ofere serviciul educaţional de calitate la nivelul stadardelor elaborate de Ministerul Educaţiei pentru fiecare ciclu de şcolarizare.
3. Să asigure siguranţa şi securitatea elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de inspectorul şcolar.
4. Să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora.
5. Să elibereze la cerere şi în timp util orice document şcolar ce serveşte interesului elevului.
6. Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ.
7. Să trateze cu profesionalism orice situaţie specială legată de educaţia elevului.
8. Să stabilească de comun acord cu părinţii calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare.
9. Să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică, privată şi familială a elevului.


ÎNDATORIRILE ELEVILOR


1. Să frecventeze cursurile stabilite prin orarul şcolii.
2. Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului intern şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
3. Să aibă o ţinută vestimentară decentă, curată şi adecvată vârstei lor.
4. Să aibă o atitudine politicoasă faţă de colegi şi profesori. Limbajul folosit trebuie să fie decent.
5. Să se prezinte la şcoală la timp. Absenţele nemotivate vor atrage sancţionarea elevilor conform regulamentului în vigoare.
6. Să păstreze în bună stare bunurile şcolii; să menţină curăţenia în clase, pe holuri şi în curtea şcolii; s[ folosească cu grijă manualele transmisibile puse la dispoziţie de către şcoală.
7. Să cunoască efectele fumatului, ale consumului de alcool şi ale drogurilor asupra sănătăţii. Este interzis fumatul în incinta scolii, consumul alcoolului şi al drogurilor.
8. Să respecte cu stricteţe itinerariile de intrare şi ieşire din scoală, stabilite de conducerea şcolii. În incinta şcolii au dreptul de a intra şi a folosi spaţiile de învăţare şi joacă doar elevii şcolii.
9. Să nu părăsească incinta şcolii fără aprobarea profesorului sau învăţătorului de serviciu.DREPTURILE ELEVILOR1. Toţi elevii şcolii noastre au dreptul să folosească în timpul cursurilor sau în afara orelor de curs, baza sportivă şi biblioteca şcolii.
2. În timpul vacanţelor, elevii au dreptul să-şi petreacă o parte din timp în taberele şcolare, însoţiţi şi supravegheaţi de cadre didactice.
3. Fiecare elev are dreptul de a alege şi urma activităţi curriculare şi extracurriculare. Opţiunea se va face în funcţie de oferta şcolii şi de baza materială existentă.
4. În şcoală, toţi elevii au dreptul de a beneficia de supraveghere, control şi îndrumare.
5. Elevii cu situaţii foarte bune la învăţătură au dreptul de a fi recompensaţi.
6. În limite legale, elevii cu situaţii bune şi foarte bune la învăţătură, dar cu situaţii familiale şi sociale dificile, pot primi burse.
7. La începutul fiecărui an de studiu, elevii au dreptul de a primi manuale gratuit.
8. Elevii au dreptul de a-şi reprezenta colegii în organele de conducere din şcoală. Pot alege şi pot fi aleşi.
9. Elevii au dreptul de a participa la concursurile şi olimpiadele şcolare, precum şi la evenimentele culturale organizate la nivel de şcoală sau oraş.
Partea de jos a paginii web
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one